Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Değerli Üyemiz;

 

ARMAĞAN OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere açıklayabilecektir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

 

Şirketimizin www.armaganoyuncak.com.tr sayfasına üye olmak maksadıyla vermiş olduğunuz ad, soyad, e-posta, telefon numarası gibi bilgileri, siteye üyeliğinizin devamını sağlamak, müşteri veri tabanı oluşturmak, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine devam edilecektir. Kişisel verileriniz; siteye üyelik sırasında ve/veya Armağan mağazalarından Armağan kart formu doldurarak vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara;  faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere üyelik için gerekli bilgilerin tutulması amacıyla KVKK'da öngörülen şartlara uygun olarak aktarılabilir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri

 

Kişisel Verileriniz, www.armaganoyuncak.com.tr sitesinde üye olduğunuz sırada ad, soyad, e-mail ve telefon bölümünü doldurmanız ve/veya Armağan mağazalarından Armağan kart formu üzerindeki ad, soyad, e-mail ve telefon bölümünü doldurmanız suretiyle toplanmıştır.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

 

Veri sorumlusu ARMAĞAN OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne; Maltepe mah. 324 sok. no:7 Zeytinburnu / Topkapı - İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak, veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden; [email protected].tr mail adresine başvurmak suretiyle, kişisel verilerinizin;

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Başvurularınızda,

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

 

Saygılarımızla,

ARMAĞAN OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Mersis No: 0079037849500024