Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Değerli Üyemiz;

ARMAĞAN OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere açıklayabilecektir.  Kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiğimiz, kişisel verileri elde etme ve işleme konusundaki hukuki sebeplerimiz ve işlediğimiz kişisel verileri aktarıp aktarmadığımız ve hangi amaçlarla kimlere aktardığımız, Kanun kapsamında yasal haklarınız konularında sizleri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Metin”) hazırlanmıştır. Bu metin aynı zamanda Şirket’in Kişisel Veri Politikası sayılacaktır.  

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 Şirketimizin www.armaganoyuncak.com.tr sayfasına üye olmak maksadıyla vermiş olduğunuz “Ad, soyad, kimlik, iletişim verisi (adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası), elektronik veriler (IP adresi, üyelik kayıtları, cookie kayıtları” gibi bilgileri, siteye üyeliğinizin devamını sağlamak, müşteri veri tabanı oluşturmak, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine devam edilecektir. Kişisel verileriniz; siteye üyelik sırasında ve/veya Armağan mağazalarından Armağan kart formu doldurarak vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile 6. maddesinde yer alan  hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, Kişisel Veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez; aynı maddenin 2’nci fıkrası uyarınca ise bazı hallerde ilgili kişinin açık rızasına tabi olmadan kişisel verilerin işlenebileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki hallerde şirketimiz KVKK m. 5/2 uyarınca ilgili kişinin açık rızasına başvurmadan veri işleme ve aktarım faaliyetlerini yürütebilir: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde (KVKK m. 4/Genel İlkeler) aşağıdaki prensiplere sadık hareket eder:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 • Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabileceği

 Kişisel verileriniz doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan hukuka uygun olarak temin edilen kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara;  faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere üyelik için gerekli bilgilerin tutulması amacıyla KVKK'da öngörülen şartlara uygun olarak aktarılabilir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 Kişisel Verileriniz, www.armaganoyuncak.com.tr sitesinde üye olduğunuz sırada ad, soyad, e-mail ve telefon bölümünü doldurmanız ve/veya Armağan mağazalarından Armağan kart formu üzerindeki ad, soyad, e-mail ve telefon bölümünü doldurmanız suretiyle toplanmaktadır.  Ayrıca kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacı ve web sitesi üyelik ve mobil uygulamalar üzerinden toplanmaktadır. Bunların dışında, web sitemizi kullanmanız ve onay vermeniz durumunda, Çerez Politikamız uyarınca web sitemizde yer alan çerezler aracılığıyla da kişisel verilerinizi edinebilir ve işleyebiliriz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
 • Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 6. maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Armağan Oyuncak tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 • KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

KVKK’nın 11. Maddesi hükmü uyarınca Veri sorumlusu sıfatıyla ARMAĞAN OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne; Maltepe mah. 324 sok. no:7 Zeytinburnu / Topkapı - İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak, veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden; [email protected].tr mail adresine başvurmak suretiyle, kişisel verilerinizin;

 1. a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 3. f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Başvurularınızda,

 1. a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

 1. d) Talep konusu bulunması zorunludur.

KVKK veya ilgili yan mevzuat hükümleri uyarınca, İlgili Kişi haklarınızla ilgili bütün başvurularınızla Şirket ilgilenecektir. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Armağan Oyuncak’a iletmeniz durumunda Armağan Oyuncak talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Armağan Oyuncak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Saygılarımızla,

ARMAĞAN OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İletişim Bilgileri:

Mersis No: 0079037849500024

İletişim Linki:  www.armaganoyuncak.com.tr

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yanyol No:20/1 Ataköy Towers B1 Katı A Blok No:1-30 B Blok No:1-17

             Bakırköy / İstanbul